Forventer ministeren, at der ved implementering af målsætningerne for vandrammedirektivet skal ydes erstatning til landbruget ?

Svar på spørgsmål 76:
Ved myndighedernes gennemførelse af foranstaltninger efter indsatsprogrammet (jf. kapitel 8 i miljømålsloven) kan der efter de relevante sektorlove ydes erstatning til landbruget i det omfang de indeholder bestemmelser herom.

Omfanget af erstatninger vil afhænge af, hvilke foranstaltninger (aftaler, projekter, ekspropriation m.v.), der vælges for at opnå vandplanens fastlagte målsætninger for de enkelte vandforekomster.
 
Med miljømålsloven, der implementerer vandrammedirektivet, er der ikke hjemmel til at gribe ind over for den enkelte grundejer med foranstaltninger for at opfylde miljømål.