Hvilke fosfor og kvælstofreduktioner ville være nødvendige hvis såvel de søer, fjorde og åbne farvande der ikke lever op til de nuværende målsætninger, skulle leve op til de nuværende målsætninger for dis-se recipienter.

Svar på spørgsmål 78:

Jævnfør besvarelsen af spørgsmål 32 er de aktuelle målsætninger for vandløb, søer og kystvande  i dag besluttet og fastlagt af de enkelte amtsråd som regionplanretningslinjer i regionplanerne. Amtsrådene er ikke forpligtede af målsætningerne, men ifølge planlovens bestemmelser skal amtsrådene virke for gennemførelsen af regionplanens retningslinjer. Siden den første rapport om vandmiljøets tilstand (Vandmiljø 90) har der været stor forskel på vandløbenes og søernes faktiske tilstand og de målsætninger, som amtsrådene har fastlagt.
 
Det er ikke muligt at foretage en generel vurdering af hvor store kvælstof og fosforreduktioner, der skal til hvis såvel vandløb, søer og kystvande skal leve op til de fastsatte målsætninger, da amterne kun i sjældne tilfælde har angivet hvor store reduktioner i tilførslen af N og P, der skal til, for at den enkelte målsætning opfyldes.
 
Målsætningssystemet er imidlertid under udvikling. Med den planlagte implementering af EU's Vandrammedirektiv og EU's Habitatdirektiv vil der ske en opdatering og en harmonisering af den eksisterende politik for fastlæggelse af målsætninger.
 
Det bemærkes, at det typisk er de fysiske forhold, der af afgørende for om vandløbene lever op til de fastsatte målsætninger. Miljøforbedringer i de åbne marine områder er både afhængig af tilførslerne fra Danmark og de andre lande, hvorfor målsætningerne ikke alene kan opfyldes via en dansk indsats