Det ønskes oplyst hvilke negative forhold, der er ved anvendelse af svovlsyre eller svovlsyreopløsninger for at mindske ammoniakfordampningen i forbindelse med anlæg inden for svinebrug.

Svar på spørgsmål 79:

Det skal først bemærkes, at der er tale om tilsætning af forholdsvis små mængder. En andel af svovlsyre svarende til 0,5 % af gyllen tilsættes, hvilket vil sænke ph-værdien i gyllen til 5,5. Dette er en tilstrækkelig sænkning til at opnå den ønskede effekt.
 
Der vil naturligvis være sikkerhedsproblemer forbundet med håndtering af store mængder (flere tons) koncentreret svovlsyre, f.eks. svovldioxiddampe, i stalden. Men der vil ved  korrekt håndtering imidlertid ikke være et problem.
 
Svovlsyren har nedbrydende effekt på beton. Dette problem kan sandsynligvis elimineres ved nybyggeri hvor der kan anvendes en mere modstandsdygtig beton, f.eks. er  beton, som indeholder flyveaske mere modstandsdygtigt.