Hvordan vil målretningen af efterafgrøder mod husdyrbrug blive gennemført? Vil den udgøre en bestemt procent af de omfattede bedrifters efterafgrødegrundareal? Vil den alene omfatte husdyrbedrifter eller vil den også omfatte planteavlsbedrifter, der anvender husdyrgødning? Vil det være muligt for et husdyrbrug at minimere sit efterafgrødeareal ved at bortforpagte sin jord helt eller delvist til en planteavler?

Svar på spørgsmål 80:

Det er hensigten at rette kravet om etablering af efterafgrøder mod bedrifter, som udbringer husdyrgødning svarende til 0,8 dyreenhed pr. ha eller mere. Kravet vil således også gælde planteavlsbedrifter, der udbringer husdyrgødning. Hvorvidt kravet om efterafgrøder også skal pålægges bedrifter, som udbringer anden organisk gødning end husdyrgødning indgår i de videre overvejelser.
 
Under den nuværende ordning etableres der årligt ca. 120.000 ha med efterafgrøder på landsplan (efterafgrøder uden kvælstofkvote). Denne arealstørrelse opretholdes. Andelen af efterafgrøder på de bedrifter, der omfattes af kravet om efterafgrøder, vurderes at have ligget mellem 9 og 12 % af efterafgrødegrundarealet i 1999-2001.
 
For husdyrbrug vil efterafgrødearealet kunne mindskes ved bortforpagtning af jord, hvis det indebærer, at jorden ikke gødskes med husdyrgødning. Harmonireglerne vil dog sætte en grænse herfor og kræve at  husdyrgødningen i så fald overføres til andre bedrifter. Bedrifter, der modtager husdyrgødning i et omfang som nævnt overfor vil dermed også blive forpligtet til at etablere efterafgrøder.
 
For at forenkle reglerne er det endvidere hensigten, at de nuværende regler om, at etablering af efterafgrøder kan opfyldes som gennemsnit af indeværende og de fire forudgående år bortfalder. Reglen medfører administrative byrder for erhvervet og det offentlige særligt i forbindelse med overdragelse af arealer og bedrifter.