Når store industrielle fjerkræ- og svineproduktioner ifølge svar på spørgsmål 66 er underlagt de samme principper om anvendelse af bedste tilgængelige teknik, som alle andre industrivirksomheder, hvorfor har godkendelsesmyndighederne så ikke i ét eneste tilfælde krævet anvendelse af bedste tilgængelige teknik til at rense deres afkast for ammoniak, når der er masser af eksempler på, at andre industrivirksomheder er blevet pålagt at anvende bedste tilgængelige teknologi til at rense deres afkast?

Svar på spørgsmål 82:

Såvel intensive husdyr- og fjerkræbrug som en række store industrivirksomheder er omfattet af IPPC-direktivet, som er gennemført i Danmark med miljøbeskyttelsesloven og den nugældende godkendelsesbekendtgørelse. Der gælder altså de samme principper for godkendelse af fjerkræ- og husdyrbrug som for godkendelse af industrielle aktiviteter. Det betyder, at produktionen skal være baseret på anvendelse af bedste tilgængelige teknik.
 
De krav, der fra miljømyndighedernes side stilles til godkendelsespligtige virksomheder, fastsættes normalt som krav om overholdelse af  miljømyndighedernes miljøkrav. Disse værdier er baseret på viden om, hvilke driftsmetoder, rensningsmetoder og øvrige forureningsbegrænsende foranstaltninger, som er teknisk og økonomisk gennemførlige for den pågældende branche. For så vidt angår husdyr- og fjerkræbrug anerkendes det direkte i IPPC-direktivet, at man ved fastsættelsen af miljøkrav for sådanne anlæg er nødt til at tage hensyn til de praktiske forhold, der gælder for netop denne type anlæg.
 
I dag er det sådan, at ammoniaktab fra store fjerkræ- og svineproduktioner kan håndteres på flere forskellige måder, f.eks. ved tekniske løsninger i et eller flere led af gødningshåndteringskæden fra fodring, staldtekniske forhold, lagring af gødningen til udbringningen af husdyrgødningen. Andre løsninger er f.eks. omlægning eller reduktion af produktionen. Disse løsninger betragtes i dag som bedste tilgængelige teknik.
 
Kravene i miljøgodkendelsen fastsættes således, at  den enkelte landmand  kan vælge den løsning, som han finder bedst i forhold til kravet.
 
EU-Kommissionen har påtaget sig at sørge for den informationsudveksling om bedste tilgængelige teknik, der skal fremme hele IPPC-tankegangen. Det vigtigste resultat af informationsudvekslingen er de såkaldte BREF-dokumenter, som skal tages i betragtning af miljømyndighederne, når de behandler ansøgninger om godkendelse eller reviderer eksisterende godkendelser. Teknikker til rensning af afkast fra svinestalde er under stadig udvikling. I takt med at teknikkerne udvikles i en målestok, der kan sikre den forventede effekt og driftssikkerhed, vil de blive optaget i de af EU-Kommissionen udarbejdede BREF-dokumenter. Herefter skal miljømyndighederne  sikre, at der tages højde for de nye teknologier ved revision af gældende godkendelser og ved meddelelsen af nye godkendelser.
 
Regeringen er derfor til stadighed bevist om forpligtelsen til at anvende bedste tilgængelige teknik.