Hvor stor en reduktion i landbrugets fosforoverskud anser regeringen der skal opnås for at stoppe en fortsat opbygning af landbrugsjordens fosforindhold ?

Svar på spørgsmål 6:

Som det fremgår af regerings udspil er der i dag et årligt fosforoverskud på ca. 30,000 tons, mens udledningen til vandmiljøet er ca. 1,000 tons. I midten af 80érne var overskuddet ca. 60,000 tons. Der er altså sket en halvering i de sidste knap 20 år.

Et fuldstændigt stop for opbygningen af landbrugsjordens fosforindhold (fosforpuljen) på landsplan vil først indtræffe, hvis fosforoverskuddet nedbringes med ca. 29,000 tons til ca. 1,000 tons, hvilket kun kan ske med omfattende omkostninger . Selv ved en fosforbalance tæt på nul på landsplan, vil der dog stadig være arealer med fosforopbygning. Denne opbygning vil dog så modsvares at en tilsvarende reduktion  af jordens fosforindhold på andre arealer.

Landbrugsjordens fosforpulje er i gennemsnit i dag ca. 4.700 kg fosfor per hektar ned til 75 cm dybde. Det gennemsnitlige årlige fosforoverskud, der er  på ca. 13 kg fosfor per hektar, vil derfor på de jorde, hvor fosforpuljen er over gennemsnittet, ændre fosforpuljens størrelse  så markant, at en ændring i fosforudledningen vil kunne registreres.

En fortsat ophobning øger fosfortabet til vandmiljøet og udskyder det tidspunkt, hvor det generelt vil blive muligt at vende udviklingen og reducere fosforudledningen Det er baggrunden for regeringens udspil vedrørende fosforoverskuddet.

En fosforbalance kan kun opnås, hvis f.eks. det fulde potentiale mht. effektiv fodring med fosfor, der skønnes at kunne reducere fosforforbruget med omkring 10,000 tons, opnås, samtidig med at husdyrgødningen bliver fordelt så jævnt over hele landbrugsarealet, at gødskning med handelsgødningsfosfor stort set kan ophøre.

Der er stigende omkostninger forbundet med at reducere fosforoverskuddet, idet det indebærer, at husdyrgødningen skal fordeles fra husdyrbedrifterne til planteavlsbedrifterne. Det indebærer også en omflytning af husdyrgødning fra egn til egne. Transportomkostningerne indebærer store erhvervsøkonomiske konsekvenser. Forskning i bearbejdning og håndtering af husdyrgødning kan medvirke til, at gøre denne omflytning af fosfor fra en egn til en anden langt billigere.

Det er imidlertid også muligt med andre virkemidler at begrænse fosforudledningen på kortere sigt, hvis disse rettes mod at mindske transporten af fosfor fra landbrugsjorden til vandmiljøet. Det vurderes i den forbindelse, at udledning af fosfor fra områder med en stor fosforpulje og effektive transportveje for afstrømning af fosfor indebærer en særlig risiko. Regeringens udspil indeholder derfor en indsats i forhold til sådanne risikoarealer, hvor der kan forventes en umiddelbar effekt på udledning af fosfor fra landbruget til vandmiljøet.

Regeringens udspil indeholder dermed både en indsats overfor fosforophobningen og en indsats der på kortere sigt kan reducere fosforudledningen ved f.eks. en indsats i randzoner langs vandmiljøet, øget forskning og en kortlægning af arealer med forhøjet risiko for tab af fosfor. Det er regeringens vurdering, at den samlede indsats vil reducere fosforudledningen til vandmiljøet både på kort og på lidt længere sigt.