Af svar på spørgsmål 64 fremgår, at det samlede dyrkede areal, der i 2002 modtog mere end 170 kg N i husdyrgødning var omkring 157.000 ha. Skov- og Naturstyrelsen oplyste i 2001, at der i forbindelse med den danske ansøgning om undtagelse fra nitratdirektivet var opgjort et ”øjebliksbillede”, der viste, at 2.774 kvægbrug med et samlet jordtilliggende på ca. 125.000 ha ville falde ind under undtagelsen. Er dette udtryk for at en stadig større del af mælkeproduktionen sker på landbrug, der er omfattet af undtagelsen fra nitratdirektivet, og finder regeringen denne udvikling for miljømæssigt bæredygtig?

Svar på spørgsmål 84:

Det skal indledningsvist bemærkes, at det var den tidligere regering, der i 2000 ansøgte om undtagelsen fra Nitratdirektivet, således at der kan tilføres op til 230 kg N i husdyrgødning pr. ha på kvægbrug.
 
I forbindelse med ansøgning om undtagelse efter nitratdirektivet blev det i 2000  estimeret, at undtagelsen ville kunne berøre et samlet jordtilliggende på ca. 125.000 ha. Dette estimat tog udgangspunkt i antallet af kvægbrug, der i planperiode 1998/1999, havde en kvægbesætning større end 1,7 DE/ha uden hensyntagen til eventuelt indgåede husdyrgødningsaftaler. I 2004 er det i forbindelse med vurderingen af den øgede nitratudvaskning, som følge af undtagelsen efter nitratdirektivet, vurderet at et samlet dyrket areal på 157.000 ha modtog mere end 170 kg N/ ha i husdyrgødning. Ved denne vurdering er der taget udgangspunkt i tildelingen af husdyrgødning. De to estimater af det samlede dyrkede areal, der vurderes at kunne være omfattet af undtagelsen, er således foretaget på grundlag af forskellige parametre, hvorfor estimaterne ikke kan eftervise hvorvidt en stadig større del af mælkeproduktionen sker på landbrug, der er omfattet af undtagelsen efter nitratdirektivet.
 
Undtagelsen efter nitratdirektivet blev implementeret i dansk lovgivning med i krafttrædelse 1. august 2002 ved et harmonikrav på 2,3 DE/ha. Dette harmonikrav kan visse kvægbrug benytte under forudsætning af, at en række specifikke driftsmæssige vilkår overholdes. Planperioden 2002/2003 er således den første periode undtagelsen har været i kraft. Kvægbrug, der benytter harmonikravet på 2,3 DE/ha, skal oplyse dette i forbindelse med indsendelse af gødningsregnskabet for den pågældende planperiode. Gødningsregnskaber for planperiode 2002/2003 skal indsendes til Plantedirektoratet senest 31. marts 2004.  Når gødningsregnskaberne 2002/2003 er modtaget kan omfanget af anvendelsen af undtagelsen fastlægges konkret.
 
Ud over harmonikravet på 2,3 DE/ha for visse kvægbrug, er harmonikravet for husdyrbrug differentieret i forhold til typen af husdyr. Almindelige kvægbrug skal overholde et krav på 1,7 DE/ha. Ligeledes skal pelsdyr-, fjerkræbrug og brug med får og geder overholde et harmonikrav på 1,7 DE, mens alle andre husdyrproduktioner skal overholde et harmonikrav på 1,4 DE/ha. De differentierede krav til harmoni, herunder kravet for kvægbrug, der benytter undtagelsen efter nitratdirektivet, indgår i opgørelsen af den samlede udvaskning af nitrat fra den danske landbrugssektor. Slutevalueringen af VMP 2 viser,  at målet om en reduktion af nitratudvaskningen er nået. Dette finder regeringen er et væsentligt bidrag til en miljømæssig bæredygtig udvikling inden for landbrugssektoren.