Af svar på spørgsmål 58 og 59 fremgår, at efterafgrødearealet i 1999, 2000 og 2001 var henholdsvis 11,7%, 9,6% og 9,1%. Det fremgår ikke af svaret, at det var faldet til 6,5% i 2002 jfr. slutevalueringen af VMP II. Forventer regeringen, at efterafgrødearealet vil falde yderligere i de kommende år bl.a. som følge af, at efterafgrøder efter midtvejsevalueringen af VMP II ikke længere kan tildeles en gødnings-norm?

Svar på spørgsmål 86:

I de nuværende regler stilles der krav om, at bedrifterne skal etablere efterafgrøder på 6 pct. af det areal, som er udtaget eller dyrket med 1-årige afgrøder, dvs. det areal som ikke har kvælstofoptagelse om efteråret i høståret (efterafgrødegrundarealet). 6 pct. efterafgrøder kan f.eks. udgøres af græs og korsblomstrede afgrøder. Etableringen af efterafgrøder af græs eller korsblomstrede afgrøder kan ske ved udsåning i korn om foråret eller ved såning i juli eller august efter høst af hovedafgrøden. 
 
Kravet om 6 pct. efterafgrøder blev indført i 1998 i tilknytning til aftalen om Vandmiljøplan II. Kravet var et supplement til de i forvejen vedtagede krav om 65 %  vintergrønne marker. Formålet med efterafgrøder er, at de gennem vækst om efteråret opsamler kvælstof efter tidligt høstede afgrøder, f.eks. korn, og fastholder kvælstoffet til næste forår, hvor efterafgrøderne er nedmuldet. Derved reduceres kvælstoftabet fra rodzonen, idet hovedparten af det opsamlede kvælstof vil være tilgængeligt for næste års afgrøder.
 
Det forventes at arealet med ”6 pct. efterafgrøder” vil stabiliseres på et niveau svarende til 2002. Den gældende regel om, at kravet til ”6 pct. efterafgrøder” kan opfyldes som gennemsnit af indeværende og de fire forudgående år betyder imidlertid, at arealet med ”6 pct. efterafgrøder” kortvarigt kan falde yderligere når der i tidligere år har været et overskud af ”6 pct. efterafgrøder”, jf. svaret til spørgsmål 58 og 59. Det bemærkes i øvrigt at det kun er efterafgrøder til opfyldelse af kravet om ”6 pct. efterafgrøder”, der dyrkes mhp. at tilbageholde kvælstof, som ikke kan tildeles en kvælstofkvote. Det øvrige areal med efter­afgrøder, som primært dyrkes mhp. foderproduktion i kvægbruget og som dermed kan tildeles kvælstofkvote, er ikke påvirket af reglerne for ”6 pct. efterafgrøder”.