Der ønskes en vurdering af miljøeffekten af en generel 20% reduktion sammenlignet med generel 5% reduktion af N til markerne.

Svar på spørgsmål 90:

Det forudsættes, at en generel 5 eller 20 % reduktion af N til markerne er en normreduktion ud over de 10% der allerede er gennemført under VMP II, samt at virkemidlet gennemføres umiddelbart i forlængelse af VMP II. Udvaskningen fra rodzonen efter fuld efterlevelse af VMP II forventes at udgøre 162.000 tons N jvf. slutevalueringen af VMP II.

 

Udvaskningsreduktionen som følge af at reducere afgrødernes normer afhænger af hvor stort et areal, der er udtaget til øvrige ordninger som økologisk jordbrug, skovrejsning, SFL og vådområder. På et areal, der er udtaget til en anden ordning, vil der ikke også være en effekt af at reducere normerne. Det dyrkede areal efter fuld implementering af VMP II forventes at udgøre 2.662.000 ha, når der er korrigeret for vådområder og skovrejsning. På økologiske brug samt arealer med MVJ ordninger med græsordninger, ændret afvanding og udtagning af agerjord vil der ikke kunne opnås en effekt af at reducere normerne, idet der er indgået aftaler om ikke at anvende handelsgødning på disse arealer. For MVJ ordningen nedsat N-kvote er aftalen 5 årig, hvorved det forventes at når aftalerne genforhandles fastsættes kvoten ud fra de reducerede N-normer. Potentielt areal med gennemsnitlig N-kvote efter VMP II udgør da 2.409.000 ha (tabel 1).

 

I 2002 er N kvoten før normreduktionen opgjort til 393.500 tons N, svarende til gennemsnitlig 148 kg N/ha. En yderligere 5%-point eller 20%-point normreduktion vil medføre at det årlige forbrug af handelsgødning skal reduceres med henholdsvis 17.800 og 71.300 tons N, hvilket svarer til en gennemsnitlig reduktion på henholdsvis 7 og 30 kg N/ha. Ved fuldt implementeret VMP II, hvor N-normen er 90% af afgrødens økonomisk optimale behov, og der samtidig skal realiseres en meget høj udnyttelse af husdyrgødningen, regnes der med, at hele reduktionen ved yderligere stramning i N-normen vil slå igennem i forbruget af handelsgødning.

 

 

Effekten på udvaskningen beregnes ud fra den generelle betragtning at udvaskningen reduceres med 31 pct. henholdsvis 29 pct. af en nedgang i forbruget af handelsgødning på op til henholdsvis 10 og 30 kg N/ha. Den årlige udvaskning forventes at blive reduceret med ca. 5.500 og ca. 20.700 tons N ved en yderligere henholdsvis 5%-point eller 20%-point normreduktion.

 

Disse størrelser kan afvige, hvis normstramningerne fører til ændret adfærd i landbruget, fx ved skifte til afgrøder med højere normer eller ved ændret omfang af bælgplantedyrkning.

 

Tabel 1. Vurdering af arealer, reduktion i kvælstofudvaskning og i reduktion af forbruget af handelsgødning ved henholdsvis 5 og 20 %-point normreduktion.

 

Areal af enkelte tiltag

Korrigeret areal

Dyrket areal ved fuld implementering af VMP II, korrigeret for vådområder og skovrejsning

 

 

2.662.000 ha

Prognose for økologiske dyrket areal efter VMP II

176.000 ha

 

SFL-areal efter VMP II uden N-norm

Græsordninger, ændret afvanding, udtaget agerjord

 

77.000 ha

 

Areal med gennemsnitlig norm efter VMP II

 

2.409.000 ha

 

 

 

Reduktion i handelsgødning v. 5%-point normreduktion

0,05*2.409.000*148 kg N/ha

ca. 17.800 tons N

Effekt på udvaskning ved normreduktion på 5%-point

17.800 tons N*0,31

ca. 5.500 tons N

Reduktion i handelsgødning v. 20%-point normreduktion

0,2*2.409.000*148 kg N/ha

ca. 71.300 tons N

Effekt af normreduktion på 20%-point

71.300 tons N*0,29

ca. 20.700 tons N

 

Det er ikke muligt, at forudsige hvordan tilstanden i de enkelte vandområder påvirkes,  da det vil afhænge af en række lokale forhold.