Hvad vil det offentliges udgifter netto blive forøget med, hvis udarbejdelsen af vandplaner og Natura 2000 planer fremskyndes til 2006.

Svar på spørgsmål 92:

Det vil ikke være muligt at fremskynde udarbejdelsen af vandplaner til 2006, idet amterne i 2004 skal udarbejde en basisanalyse, der sammen med iværksættelse af vandrammedirektivets overvågningsprogram i 2006 skal danne grundlag for udarbejdelse af vandplan og indsatsprogram i 2009, men der er indgået en aftale med Amtsrådsforeningen og Dansk Landbrug, der sikrer, at processen kan gå i gang med det samme.
 
Det er et direktivkrav, at vandplanens udarbejdelse skal forløbe over 3 år, med 3 indlagte offentlige høringer undervejs. De detaljerede krav til indsatsprogrammer og vandplaner, herunder den nærmere definition af miljømål, er endnu ikke udarbejdet. Direktivet fastlægger i øvrigt en procedure for  målniveauerne EU-landene imellem, den såkaldte interkalibrering. Interkalibreringen afsluttes tidligst med udgangen af 2006. Det er derfor endnu ikke er muligt at vurdere amternes eventuelle merindsats til opgaven, og det er heller ikke muligt at vurdere ressourceforbruget til en eventuel fremskyndelse af aktiviteten.
 
Natura 2000-planerne består af en basisanalyse, mål for naturtilstanden samt et indsatsprogram. Som det fremgår af miljømålslovens bemærkninger om internationale naturbeskyttelsesområder, forventes det at 1. generation af Natura 2000-planer vil bygge på den kortlægning og foreløbige tilstandsvurdering, som er aftalt at skulle finde sted i 2004-2005 i forbindelse med igangsættelsen af det nationale overvågningsprogram, NOVANA, og andre foreliggende data. Den aftalte kortlægning og foreløbige tilstandsvurdering i NOVANA vil blive afsluttet i 2006. Det vil derfor ikke være muligt for amterne at udarbejde et samlet forslag til Natura 2000-plan i 2006.
 
Det kan supplerende oplyses, at der for at sikre samtidighed mellem udarbejdelsen af planerne, er fastsat bestemmelser om, at vandplanerne og Natura 2000-planerne skal offentliggøres samtidigt.