Danmark har fået en ny vandmiljøplan

 

Efter mere end to måneders forhandlinger med Folketingets partier har regeringen netop indgået en aftale med Kristendemokraterne og Dansk Folkeparti om en ny vandmiljøplan.

 

”Det er en rigtig god dag for miljøet og naturen. Fire partier har i dag indgået den samlet set mest ambitiøse vandmiljøaftale, Danmark nogensinde har haft. Både hvad angår bredden af indsatsen og dybden i de samlede målsætninger. Planen er langsigtet og rummer tiltag, der skal gennemføres over de næste 10 år   med en evaluering i både 2008 og 2011. Vandmiljøplan III bygger på forslag i det faglige udredningsarbejde fra december 2003. Derfor tager vi med aftalen for første gang fat på at reducere landbrugets fosforoverskud. Vi gennemfører en målrettet indsats for at reducere landbrugets udledning af fosfor. Og så prioriterer vi virkemidler, der kan anvendes målrettet, f.eks. vådområder og beskyttelseszoner omkring sårbare naturområder. Med andre ord sætter vi ind, hvor naturen og miljøet har behov for det. Både på nationalt og lokalt niveau. Og helt i tråd med EU's vandrammedirektiv”, siger miljøminister Hans Chr. Schmidt.

 

Med Vandmiljøplan I og II er der sket en halvering af udledningen af kvælstof fra landbruget. Vandmiljøplan III bygger oven på denne indsats. Aftalen bygger på de redegørelser, som forskere og andre fagfolk i de såkaldte VMP III arbejdsgrupper fremlagde i december sidste år. Gennem mere end et år er der blevet tilvejebragt et omfattende fagligt grundlag, hvor forholdet mellem landbrugsproduktionen, vandmiljøet og naturen er blevet vurderet.

 

”Med det rette mix af effektive virkemidler sikrer planen et rent vandmiljø, en rig natur og danske arbejdspladser. Vi sætter nye mål for reduktion af  kvælstofudvaskningen, og vi får den første vandmiljøplan med en systematisk forskningsindsats på 155 mio. kr. mod miljøudfordringerne fra gylle og fosfor. Jeg er også meget tilfreds med, at partierne bag planen er enige om at styrke økologien med et massivt forskningsprogram på 200 mio. kr. Sammen med en styrket indsats for innovation og afsætning lægger vi rammerne for fremtidens økologiske produktion. Vandmiljøplan III er samlet set et solidt grundlag for et bæredygtigt landbrug i balance med både natur og naboer”, siger fødevareminister Mariann Fischer Boel.

 

”Jeg er meget tilfreds med, at forskning har fået en central rolle i aftalen. Det er et ambitiøst forskningsprogram på 155 mio., hvor der lægges særligt vægt på at udvikle mulighederne for at begrænse lugtgener. Og jeg glæder mig over, at vi har fået en vandmiljøplan, som ikke koster danske arbejdspladser”, siger Dansk Folkepartis miljøordfører Jørn Dohrmann.

Vi er også meget tilfredse med den finansiering, der er aftalt omkring økologi, hvor bl.a. Økologiens Hus er sikret en ramme på 3 mio. kr. årligt i perioden 2005-2009. Det har været helt afgørende for os”, siger formanden for Folketingets Fødevareudvalg Dansk Folkepartis Christian H. Hansen.

 

”Jeg er meget glad for, at det lykkedes fire partier at indgå en aftale med et ambitiøst og realistisk mål for reduktionen af kvælstof. Det har været afgørende, at vi er enige om en midtvejsevaluering i 2008, så man kan vurdere, om der er behov for evt. at skærpe indsatsen. Det er også vigtigt at understrege, at der vil blive gjort en særlig indsats for sårbare naturområder”, siger Mogens Nørgård Pedersen, Kristendemokraterne.


Yderligere oplysninger:
- Ministersekretær Mikkel Aarø-Hansen, Miljøministeriet, tlf. 20 81 58 92
- Ministersekretær Sinne Backs Conan, Fødevareministeriet, tlf. 20 91 59 04

 


Fakta:

Aftalen om Vandmiljøplan III (2005-2015) består af ni punkter:
1. Aftaleperioden 10 år - midtvejsevaluering i 2008 og 2011
2. Halvering af fosforoverskud - fosforafgift
3. Reduktion af fosforudledning - målsætning om 50.000 ha randzoner
4. Målsætning og virkemidler for minimum 13%'s reduktion af kvælstof
5. Indsats ved særlig sårbar natur - beskyttelseszoner
6. Forskningsprogram – 355 mio. kr
7. Styrkelse af økologien
8. Gyllehandlingsplan – skærpede afstandskrav
9. Pilotprojekter – balancemodeller