Rapporterne er disse gruppers ansvar

Rapport fra Klimagruppen (F11) Jordbrug og klimaændringer
- samspil til vandmiljøplaner.

> Rapporten i PDF-format (1.1 MB)

Rapport fra Fosforfokusgruppen
– regulering af fosfor
(Økonomiske virkemidler til regulering af landbrugets anvendelse af fosfor)

> Rapporten i pdf-format (1,1 MB)

Afrapportering fra Arbejdsgruppen om økonomiske virkemidler til regulering af kvælstof og fosfor

> Rapporten i pdf-format (1,1 MB)

Analyse af VMP lll senarier for Odense Fjord

> analysen i pdf-format (300 kb)

Analyse af VMP lll scenarier for Mariager Fjord

> Analysen i pdf-format (300 kb)

Faglig vurdering af VMP lll scenarier

> Vurderingen i pdf-format (450 kb)

Estimering af N-balancer og –tab fra landbrugsbedrifter i et sammenhængende område ved anvendelse af registerdata og typebedrifter

> Dokumentet i pdf-format (800 kb)

Rapport fra dokumentationsgruppen

- en teknisk arbejdsgruppe til forberedelse af det faglige grundlag for VMP lll

> Rapporten i pdf-format (5 Mb)

Forbedret kvælstofudnyttelse i marken og effekt på kvælstoftab

Oktober 2003

>pdf format (1MB)

Notat vedr. muligheder for at reducere husdyrgødningens indhold af kvælstof via fodringen

> Notatet i pdf-format (950 Kb)

Fosfor i dansk landbrug

Omsætning, tab og virkemidler mod tab

Oktober 2003

> pdf-format (3 MB)

Fagligt notat fra arbejdsgruppe F4, Frivillige virkemidler

29. september 2003

> pdf-format (380kb)

 

Bilag:

Beskrivelser og analyser
> pdf-format (700kb)
Oversigt med analysetal
> pdf-format (96kb)

Afrapportering om gødningsplaner
26. august 2003

> rtf-format

Teknologiske virkemidler til nedbringelse af næringsstofbelastningen
> i pdf-format (700Kb)
Anvendelse af næringsstofbalancer for landbruget ved vurderingen af erhvervets påvirkning af miljøet i
> i pdf-format (695kb)
Kvantificering af næringsstoffers transport fra kilde til recipient samt effekt i vandmiljøet (Modeltyper og deres anvendelse illustreret ved eksempler)
> i pdf-format (2,1 Mb)

Rapport om Naturintegration i Vandmiljøplan III
Beskrivelse af tiltag der, ud over at mindske tilførsel af næringssalte fra landbrugsdrift til vandområder, også på anden vis kan øge akvatiske og terrestriske naturværdier (pdf; 873 Kb)

> i pdf-format (873 Kb)

Natur- og miljøeffekter af mulige VMP-III virkemidler i relation til landbrug

> i pdf-format (155 Kb)

Afrapportering fra Scenariegruppen

> pdf-format (1.429 KB)

Omkostninger ved reduktion af næringsstoftabet til vandmiljøet

> pdf-format (1.870 KB)

Afrapportering fra Miljømodelgruppen - fase II. Odense Fjord
- Scenarier for reduktion af næringsstoffer.

> Sammenfatning (31 Kb)
> Rapporten side 1 - 107 (2,2 MB)
> Rapporten side 108 - 246 (2,5 MB)
> Rapportens bilag (4,2 MB)